4.8.3. ВРЪЧВАНЕ НА РЕШЕНИЕ

Препис от решението се връчва на чужденеца, търсещ закрила или на неговия законен представител или адвокат.
Съдържанието на решението, както правата и задълженията, произтичащи от него, му се съобщават на чужденецът, търсещ закрила на език, който той или тя разбира.
Връчването се удостоверява с подписи на чужденеца, търсещ закрила и на преводача, съответно тълковника, който присъства на връчването.

Отказът да подпише решението се удостоверява с подписите на двама свидетели.

Ако решението не бъде връчено лично в 14-дневен срок от издаването му, на чужденеца се изпраща съобщение с обратна разписка. При неявяване в 7-дневен срок от получаване на съобщението с обратната разписка решението се счита за връчено. Ако съобщението с обратната разписка се върне в Държавната агенция за бежанците поради невъзможност за връчване, решението също се счита за връчено.

4.8.3. ВРЪЧВАНЕ НА РЕШЕНИЕ

Препис от решението се връчва на чужденеца, търсещ закрила или на неговия законен представител или адвокат.
Съдържанието на решението, както правата и задълженията, произтичащи от него, му се съобщават на чужденецът, търсещ закрила на език, който той или тя разбира.
Връчването се удостоверява с подписи на чужденеца, търсещ закрила и на преводача, съответно тълковника, който присъства на връчването.

Отказът да подпише решението се удостоверява с подписите на двама свидетели.

Ако решението не бъде връчено лично в 14-дневен срок от издаването му, на чужденеца се изпраща съобщение с обратна разписка. При неявяване в 7-дневен срок от получаване на съобщението с обратната разписка решението се счита за връчено. Ако съобщението с обратната разписка се върне в Държавната агенция за бежанците поради невъзможност за връчване, решението също се счита за връчено.