4.7.1 ЕКСПЕРТИЗИ

Експертизата представлява мнение на специалист по въпрос, за който служителите на Агенцията за бежанците нямат познания или квалификация.

Експертизата за възраст се назначава от интервюиста по време на процедурата тогава, когато кандидатът за закрила твърди че е непридружено дете под 18 години, а интервюистът се съмнява че това е вярно. В България експертизата за преценка на възрастта на определен човек се извършва чрез рентгенова снимка на китката на ръката.

Психиатричната експертиза се назначава от интервюиста по време на процедурата тогава, когато възникне основателно съмнение, че кандидатът страда от душевна болест или слабоумие и заради това не може да се грижи сам за своите работи. Ако експертизата заключи, че това е така, тогава Агенцията за бежанците може да поиска от съда да постави кандидата под запрещение. Това означава, че подписът на кандидата става невалиден, освен ако не е приподписан от специално назначен негов настойник (попечител), който да се грижи за юридическите му работи. В този случай с кандидата може и да не се проведе интервю, ако заради психическото си заболяване той не може да дава устни или писмени изявления.

Съдебните експертизи служат за изясняване на най-различни видове обстоятелства по време на разглеждането от съда на жалба срещу отказ на статут. Кандидатът, който обжалва такъв отказ, има право да поиска от съда да назначи експертиза, за да изясни и докаже някое свое твърдение, което Агенцията за бежанците отрича като невярно. Поначало за съдебните експертизи трябва да се плати такса по банковата сметка на съда, но такса не се заплаща, ако кандидатът, който обжалва, не разполага със средства за задоволяване на основните си жизнени потребности. За повече информация по въпроса за съдебните производства – виж “Обжалване пред съд”.