4.7.2 СПИРАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

Процедурата за разглеждане на молбата за закрила може да бъде спряна, когато кандидатът наруши някое от своите задължения. Затова процедурата се спира тогава, когато без основателни причини:

  • кандидатът не се яви на интервю в продължение на 10 работни дни след получаване на покана;
  • кандидатът промени адреса си без да уведоми и да поиска разрешение от директора на бежанския лагер, в който живее или от бежанския център, където се подновява регистрационната му карта, ако живее извън бежански лагер;
  • кандидатът откаже да да обясни или изясни на интервюста си обстоятелствата по неговата молба.

В тази случаи по предложение, направено от интервюиста процедурата се спира с решение. Спирането може да има много негативни последици, тъй като процедурата може впоследствие да бъде прекратена, ако до 3 месеца от спирането на процедурата кандидатът не се яви пред интервюиста и не поправи грешката си, или, не посочи уважителна причина да не се яви на поканата за интервю или за пропуска да уведоми Агенцията за промяната на адреса си.

Спирането се отменя, ако кандидатът се яви пред Агенцията и представи доказателства, че е имал обективни причини, които са наложили да промени адреса си без преди това да уведоми Агенцията, или, че е бил обективно възпрепятстван да се яви на интервю след като е бил поканен.