7.2 ДОКУМЕНТИ ПРИ ПРЕДОСТАВЕН СТАТУТ

При предоставен статут на бежанец се издава карта на бежанец с 5-годишен срок на валидност.

id1.png
id2.png

При предоставен хуманитарен статут се издава карта на чужденец с хуманитарен статут с 3-годишен срок на валидност.

id3.png
id4.png
И двата вида статут са безсрочни!

Сроковете на картите не означават срок на статута, а само на какъв период от време следва да се подновяват.

За да се издаде карта първо трябва да се получи единен граждански номер (ЕГН) от администрацията на общината по местоживеенето на чужденеца, получил статута. За да може да се получи ЕГН в общината трябва да се представи регистрационната карта, оригиналното решение за получаване на статут, както и специално писмо от Агенцията за бежанците до кмета на общината за адреса, който чужденецът е избрал. За получаване на ЕГН не се заплаща такса.

В никакъв случай не давайте фалшив адрес в Държавната агенция за бежанците, за да ускорите получаването на карта!

Посочването на фалшиви данни пред държавен орган е престъпление и се наказва от закона.

Картата се издава от полицията – Министерство на вътрешните работи (МВР) чрез полицейския участък, който отговаря за района, където се намира адресът на местоживеене. Необходимо е да се попълни формуляр (заявление) и да се плати такса за издаването в размер на 30 лева.

За пътуване в чужбина извън България заедно с картата може да се поиска и издаването на документ за пътуване (travel document), като заплатите допълнителна такса от 50 лева.

id5.png
id6.png

Чужденците, получили закрила и статут в България продължават да се считат за граждани на държавите си по произход. В държавите от Европейския съюз те се наричат “граждани на трети държави” (third country nmationals).

По принцип, гражданите на трети държави, независимо от вида на пребиваванетоим в някоя европейска държава, могат да пътуват в държавите от Европейския съюз на базата на валиден документ за пътуване (travel document) и виза. Паспортът или документът за пътуване трябва да има валидност поне още 3 месеца преди планираната дата на завръщане в България, а датата на издаване не трябва да е по-стара отпреди 10 години. A residence card issued by the CR or another Member State cannot be considered to be a travel document for the purpose of travelling around the EU – it must always be accompanied by a valid passport.

Визата може да бъде заместена от представянето на документ за разрешено пребиваване в държава от Европейския Съюз (карта на бежанец или карта на чужденец с хуманитарен статут). Чужденците с предоставен статут на бежанец са приравнени на българските граждани, следователно за тях няма никакви ограничения в пътуването в чужбина, освен общите ограничения, които важат за всички граждани на Европейския Съюз – тоест, право да се пребивава без виза в друга държава от ЕС до 90 дни в рамките на 6 месеца.

Възможно е обаче от чужденците с хуманитарен статут, които са приравнени на чужденци с постоянно пребиваване, да се поиска да представят доказателства за медицинска застраховка и за налични финансови средства за издръжка за времето, през което планират да пребивават в дръгата държава от Европейския Съюз. Ако тези условия не са изпълнени, чужденците с хуманитарен статут могат да получат отказ да влязат в другата държава от ЕС.