4.3 НАСТАНЯВАНЕ

Чужденците, които търсят закрила в България по време на процедурата имат право да бъдат настанени в бежански центрове (лагери), където да живеят докато се вземе окончателно решение по тяхната молба.

В бежанските лагери има правила за вътрешен ред, които осигуряват спокойствието на всички хора, настанени в тях и опазването на вещите и имуществото в лагера. Тези правила трябва да бъдат спазвани. При неспазване на правилата на нарушителите могат да бъдат наложени глоби или те да бъдат изгонени от лагера.

Преместване в друг бежански лагер по време на процедурата се допуска единствено при извънредни обстоятелства. Преместването не може да става самоволно, а само след като се получи официално разрешение. За да се получи такова разрешение кандидатът за закрила трябва да подаде писмена молба до директора на лагера, в който живее. Разрешението се дава като в регистрационната карта на кандидата служителите на Агенцията запишат другия бежански лагер като нов адрес на местоживеене.

Ако кандидадът за закрила разполага със собствени средства има право да поиска да му бъде разрешено да живее извън центъра (лагера). Необходимо е обаче той да разполага с достатъчно пари, за да заплаща наем за жилище за един продължителен период от време (най-малко 6 месеца). За целта трябва да се подаде молба до директора на центъра, в който кандидатът за закрила живее и да се представи копие от договор за наем на жилище. Възможно е служителите на Агенцията да поискат собственикът на жилището да се яви, за да представи документи, че жилището наистина е негово.

Когато кандидатите за закрила живеят на външен адрес (квартира) извън бежанските центрове трябва всеки път, когато променят този адрес да уведомят писмено Агенция за бежанците. Това е необходимо, тъй като Агенцията изпраща поканите за интервю и за връчване на решения на адреса, който й е известен. Ако тези покани се върнат от пощата със съобщение, че кандидатът за бежанец вече не живее на стария адрес, а Агенцията не е уведомена за новия адрес, това може да доведе до спиране и прекратяване на процедурата или до влизането в сила на решение по процедурата, с което се отказва закрила в България без право този отказ да се обжалва пред съда.

Чужденците имат право на финансова помощ за настаняване в жилище за срок до 6 месеца след предоставяне на бежански или хуманитарен статут. Поради липсата на работещи програми за интеграция в България обичайно това право се използва чрез разрешение за оставане в бежанския център (лагер), където чужденецът е живял преди връчването на решение за предоставянето на статут. Това трябва да се поиска с писмена молба до директора на бежанския център (лагер). Директорът издава решение – ако то е отрицателно, решението може да бъде обжалвано пред съда. За повече информация по този въпрос – виж “Обжалване пред съд”.