4.1.2 ИМИГРАЦИОННА ПОЛИЦИЯ (ДИРЕКЦИЯ “МИГРАЦИЯ”)

Example image

Имиграционните полицаи са облечени в сиви полицейски униформи с надпис на български език: “Миграция” и на английски език: “Migration”.

Имиграционните полицаи упражнява контрол върху пребиваването на чужденците в България. Имиграционната полиция Дирекция “Миграция” отговаря за издаването на разрешения за пребиваване на чужденците в България и извършва депортирането на чужденците, които нямат такова разрешение и редовни документи.

Снимка: http://www.mvr.bg/Za_MVR/uniforms.html


Имиграционната полиция има право да задържа чужденците без редовни документи и разрешение за пребиваване в специални центрове за задържане на чужденци, докато се организира тяхното депортиране от България обратно до държавите им на произход. В България има два центъра за задържане на незаконни имигранти – Любимец (близо до гр.Свиленград на българо-турската граница) и Бусманци (близо до столицата София). Задържането може да продължи до 6 месеца, но в отделни случаи и с разрешението на съда до 18 месеца максимум. След изтичането на 18-те месеца чужденецът се освобождава, ако за това време българските власти не са успели да организират депортирането му обратно в държавата му на произход.

Чужденците, които търсят закрила, но не са успели да заявят това на границата преди прехвърлянето им в център за задържане, имат право да заявят молбата си за закрила и пред служителите на центъра за задържане, в който се намират. Молбата в този случай трябва да бъде написана на родния език на чужденеца, а ако той не е грамотен молбата се записва от служителите на центъра за задържане в Любимец или Бусманци.

Имиграционната полиция е длъжна незабавно да изпрати молбата за закрила до Аегницята за бежанците. Заедно с молбата трябва да се изпратят и всички документи, които чужденецът, кандидатстващ за закрила притежава и е имал у себе си при задържането му.

Агенцията за бежанците трябва да изпрати отговор до Имиграционната полиция, в който да посочи деня, когато чужденецът трябва да бъде прехвърлен от центъра за задържане в някой от бежанските центрове (лагери) за регистрация като кандидат за закрила в България.

През 2015г. в закона бе въведен срок от 6 работни дни, в който да бъде извършена регистрацията на молбата за закрила. В закона обаче все още няма срок, в който да стане прехвърлянето на чужденеца към бежански център. Българските съдилища имат практика, съгласно която това трябва да се случи до 15 дни от заявяването на молбата за закрила. Ако прехвърлянето се забави чужденецът, който е подал молба за закрила, има право да подаде жалба до съда, с която да поиска съдът да задължи Агенцията за бежанците да го освободи и да го регистрира като кандидат за закрила. Ако чужденецът е задържан в Любимец жалбата трябва да се подаде до Административния съд -Хасково, а ако е задържан в Бусманци – до Административния съд – София град.

При получаване на отговор от Агенцията за бежанците или от съда, чужденецът се транспортира до определения за него бежански център, където да се проведе неговата регистрация, освен ако Агенцията за бежанците не вземе решение да проведе в нарушение на закона регистрацията и производството по предоставяне на статут в центровете за задържане на дирекция „Миграция“ в Бусманци или Любимец.