4.2 РЕГИСТРАЦИЯ

Всеки чужденец може за заяви своето желание за предоставяне на закрила и статут в България директно пред служителите на Агенцията за бежанците. Това може да стане като чужденецът се яви лично в някой от бежанските центрове, в които се прави процедура – Пъстрогор, Харманли или София (квартал Овча Купел).

Необходимо е чужденецът да носи със себе си писмена молба на своя език, в която да опише поради какви причини е избягал от държавата си на произход и търси закрила в България. Молбата може да е написана лично или от друго лице, ако кандидатът за закрила е неграмотен и не може да пише и чете. Молбата може да е написана и на български език, но тогава е необходимо да бъде подписана освен от чужденеца, който търси закрила в България и от човека, който е записал неговите изявления.

Ако чужденецът разполага с документи за самоличност или други документи, които се отнасят до неговата история, той трябва да носи и тях и да ги представи на служителите на Агенцията.

RSD-e-Handbook_BG.jpg

Служителите на Агенцията за бежанците трябва да определят дата за регистрация на чужденеца като кандидат за закрила и статут.

Ако регистрацията не може да стане в същия ден, служителите на Агенцията трябва да издадат бележка с датата и часа за регистрация, когато чужденецът следва да се яви в същия бежански център, за да бъде регистриран.

Ако чужденецът е настанен да живее в същия бежански център на определената дата и точно в посочения час трябва да излезе от стаята си и да отиде до администрацията на центъра. Необходимо е да носи със себе си и бележката.

При регистрацията се извършва обиск на кандидата за закрила. Това се извършва от служители на Агенцията от същия пол като лицето – мъжете се обискират от служители-мъже, а жените от служители-жени. Всички документи, които чужденецът притежава, биват задържани за съхранение в Агенцията на бежанците до приключването на процедурата с окончателно решение.

След обиска кандидатът се фотографира и му се снемат отпечатъци от пръстите. За повече информация защо се вземат отпечатъци от пръстите – виж “Дъблинска процедура”.

От кандидата се изисква да напише саморъчно имената и рождената си дата, както и имената родителите и братята и сестрите, които има и на съпруга, съпругата и децата, ако има такива. Важно е тези данни да са абсолютно точни и пълни. Неточното изписване на имената може да създаде проблеми след предоставяне на статута при издаването на постоянните документи или при издаването на разрешение за събиране с членове на семейството, които са извън България. Заявяването на фалшиви имена има много сериозни последици

При регистрацията служителите на Агенцията ще ви разпитват с помощта на преводач. Данните се попълват в регистрационен лист, който се подписва от кандидата, преводача и служителя.

След това на кандидата за закрила се връчва уведомление за датата и часа, на която ще му бъде връчен документ, удостоверяващ че се намира в процедура за закрила в България.

Повече информация за видовете по време на процедурата и при предоставяне на статут – виж “Документи”.

RSD-e-Handbook_BG1.jpg

После кандидатът за закрила се изпраща за медицински преглед и изследвания при лекаря на центъра. Докато станат известни лабораторните резултати от изследванията кандидатът за закрила може да бъде поставен под карантина, ако има признаци че може да страда от заразна болест.

След приключване на всички действия по регистрацията кандидатът за закрила се настанява в бежански център или общежитие (лагер). За повече информация по този въпрос – виж “Настаняване”.