4.4 ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ВРЕМЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

По време на бежанската процедура чужденците – кандидати за закрила имат право:

 • да останат на територията на България докато се вземе окончателно решение по молбата им за закрила;
 • да получат регистрационна карта, която е документът, който удостоверява че се намират в процедура за предоставяне на закрила в България. С този документ кандидатите за закрила се легитимират пред полицията и всички други органи и институции в България. За повече информация – виж “Документи”.
 • да бъдат настанени в бежански център (лагер) към Държавната агенция за бежанци;
 • да работят с разрешение от Агенцията за бежанците, което може да бъде получено след изтичането на 3 месеца от регистрацията и започването на процедурата;
 • да получават парична помощ от българската държава в размер на 65 лева месечно за всеки член на семейството, който ги придружава. През 2014г. обаче установеният дотогава ред за упражняването на това право чрез Държавната агенция за бежанците бе отменен със заповед на председателя й, поради което понастоящем упражняването на това право би могло да се реализира единствено чрез общия ред за получаване на социално подпомагане чрез местните структури на Агенцията за социално подпомагане;
 • да им бъде оказвана медицинска помощ, за която българската държава заплаща здравна осигуровка. Здравната осигуровка се плаща от българската държава след издаването на регистрационна карта и само за времето, през което продължава бежанската процедура. За да се получи лечение е необходимо да се направи преглед при личен лекар (general practitioner, GP). Записването при личен лекар може да стане с помощта на служителите на Агенцията за бежанците или със съдействие от службата на Българския Червен кръст. Здравната осигуровка дава право на безплатно лечение, но не за всички видове болести. Някои видове специализирана медицинска помощ като хирургическа намеса или определени зъболекарски манипулации не се включват в здравната осигуровка и следва да се заплащат от кандидата, както го правят и българските граждани.
 • безплатно обучение за децата в българско държавно или общинско училище. Записването на децата в училище става с помощта на служителите на Агенцията за бежанците.
 • получаване на допълнителна социална помощ за хора със специални нужди. Например: бременни жени, непридружени деца, многодетни семейства, хора с хронични заболявания.

 

Докато са в бежанска процедура чужденците – кандидати за закрила имат задължение:

 • да спазват правилата в бежанския център (лагер), където са настанени и живеят;
 • да се явяват в Агенцията за бежанците при получаване на писмена покана за интервю или за връчване на решение на определената дата и в посочения час;
 • да не напускат територията на България, особено по незаконен начин. От една страна, това може да доведе до решение за отказ на закрила в тяхно отсъствие. От друга страна, незаконното излизане от България е престъпление, но за разлика от незаконното влизане винаги подлежи на съд, присъда и наказване.
 • да спазват въведените зони за движение, които най-общо ограничават напускането на непосредствения район на населеното място, където е ситуиран бежанският лагер, в който чужденецът търсещ закрила е настанен. Зоната за движение е отбелязана в регистрационната карта. Напускането на тези зони е допустимо с разрешение на директора на бежанския лагер, където търсещият закрила пребивава. Такова разрешение не е необходимо, ако напускането на определената зона се извършва с цел получаване на медицинска помощ или явяване пред съд.