4.8.3. ВРЪЧВАНЕ НА РЕШЕНИЕ

Препис от решението се връчва на чужденеца, търсещ закрила или на неговия законен представител или адвокат.
Съдържанието на решението, както правата и задълженията, произтичащи от него, му се съобщават на чужденецът, търсещ закрила на език, който той или тя разбира.
Връчването се удостоверява с подписи на чужденеца, търсещ закрила и на преводача, съответно тълковника, който присъства на връчването.

Отказът да подпише решението се удостоверява с подписите на двама свидетели.

Ако решението не бъде връчено лично в 14-дневен срок от издаването му, на чужденеца се изпраща съобщение с обратна разписка. При неявяване в 7-дневен срок от получаване на съобщението с обратната разписка решението се счита за връчено. Ако съобщението с обратната разписка се върне в Държавната агенция за бежанците поради невъзможност за връчване, решението също се счита за връчено.