6.3 КАКВО Е “НАСТОЙНИК”?

Ако се намирате в България без своите родители или без други роднини, които могат да бъдат определени от българските власти за ваши придружители, тогава българската държава трябва да ви назначи специален служител, който да отговаря за правилното провеждане на вашата процедура и да се грижи за вашите интереси. Този служител се нарича “настойник”.

Имате право да искате среща и разговор с вашия настойник винаги, когато имате въпроси или проблеми. Българските власти, и по-специално – Агенцията за бежанците и вашият интервюист, са длъжни да ви уредят такава среща и да ви осигурят преводач, за да може да разговаряте свободно с вашия настойник.

Настойникът е длъжен да присъства с вас по време на всички интервюта пред Агенцията за бежанците, както и винаги когато ви дават да подпишете някакъв документ.