4.7.3 ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

Процедурата за разглеждане на молбата за закрила се прекратява, когато:

  • кандидатът не се яви пред интервюиста в продължение на 3 месеца след спирането на процедурата му, за да посочи уважителна причина защо не се е явил на поканата за интервю или защо е пропуснал да уведоми Агенцията за промяната на адреса си;
  • кандидатът не може повече да се отказва от закрилата на своята държава по произход, защото причините за опасенията му от преследване или от тежки посегателства трайно са отпаднали. Процедурата може да не се прекрати в тези случаи, ако кандидатът може да посочи убедителни причини защо отказва да са ползва от закрилата на държавата си по произход.
  • кандидатът доброволно се е възползвал от закрилата на държавата си по произход например: извадил си е паспорт от посолството в България, или, доброволно се е завърнал в държавата, в която е бил преследван, или, по свое желание е възстановил от държавата по произход изгубеното си гражданство;
  • кандидатът е получил ново гражданство от друга държава;
  • кандидатът е придобил българско гражданство, защото в такъв случай вече не се нуждае от статут, за да живее в България и да се ползва от нейната закрила;
  • кандидатът получи убежище от президента, защото в такъв случай получава статут на бежанец и няма нужда да довършва процедурата пред Агенцията, за да получи същия статут;

Решението за прекратяване на процедурата се изпраща по пощата на последния известен адрес на кандидата. Кандидатът има право да го обжалва в срок от 14 дни от получаването на съобщението по пощата или от деня, когато лично е получил решението срещу подпис. Кандидатът трябва да подаде жалбата чрез бежанския център, където е подновявана регистрационната му карта. Жалбата се адресира до съда по адреса на неговото местоживеене. Препоръчително е да се ползва помощта на адвокат за правилното изготвяне на жалбата. За повече информация по този въпрос – виж “Правна помощ”.