4.1.1 ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ

В България националните граници се охраняват от Граничната полиция.

Снимка: http://www.mvr.bg/Za_MVR/uniforms.html

Граничните полицаи са облечени в зелени полицейски униформи с надпис на български език: “Гранична Полиция” и на английски език: “Border Police”.

Граничните полицаи пазят пунктовете за проверка по границите, през които може да се влезе законно в страната по земя и въздух (международните летища). Граничната полиция също така охранява и границата извън официалните места за влизане в страната – по земя (зелена граница), вода (морска или речна граница) и въздух (въздушна граница).

Когато чужденец влиза в България законно той има право да заяви своята молба за закрила още на границата пред Граничната полиция, но може да направи това и по-късно като се яви самостоятелно пред служителите на Агенцията за бежанците в някой от нейните бежанските центрове (лагери). Ако чужденецът обаче влиза незаконно, той е длъжен да заяви незабавно молбата си за закрила пред служителите на първия държавен орган, с който се срещне. Ако незаконно влизащият чужденец не е бил арестуван и задържан от служителите на Гранична полиция, след като премине границата той е длъжен незабавно да ги потърси и да им се представи, за да заяви че търси закрила и статут в България.

В България влизането на чужденец в страната без документи, виза и не през определените за това места по границата е незаконно и се наказва като престъпление. Когато обаче чужденецът е човек, който търси закрила, законът го освобождава от отговорност и осъждане. Затова е важно веднага след преминаване на границата да заяви това, че търси закрила пред първия срещнат държавен служител, който най-често е граничен полицай.

Граничните полицаи провеждат разпит на чужденците с помощта на преводач и записват изявленията, които са направени в писмен протокол. Протоколът трябва да се прочете от преводача на глас и да се подпише от чужденеца, преводача и полицая, който води разпита. Ако чужденецът не е заявил молбата си за закрила по време на този разпит, той може да го направи и по-късно пред съда.

Ако чужденецът е заявил молбата си за закрила пред граничните полицаи на българо-турската граница ще бъде прехвърлен в Разпределителния център – гр.Елхово. В разпределителния център-Елхово чужденецът се задържа за период от 5 до 10 дни. През това време служители от Агенцията за бежанците ще го посетят, разпитат и ще снемат неговите отпечатъци от пръстите на двете ръце, след което ще бъде решено в кой от бежанските центрове (лагери) ще бъде прехвърлен за останалите провеждане на процедурата по разглеждане и решаване по молбата му за закрила..
прехвърляне в бежански център

Ако чужденецът обаче не търси закрила в България и затова не е заявил такава молба пред Граничната полиция, той ще бъде задържан за 24 часа от граничните полицаи, докато се реши дали ще бъде изправен пред съд заради незаконното му влизане. В тези случаи след изтичането на 24-те часа, или след приключване на делото пред съда, чужденецът ще бъде прехвърлен като незаконен имигрант в център за задържане и депортиране към имиграционната полиция – Дирекция “Миграция”.