8. СЪБИРАНЕ НА СЕМЕЙСТВО

Както при получаване на статут на бежанец, така и при получаване на хуманитарен статут чужденците със статут имат право да поискат разрешение да се съберат със семейството си на територията на България.

Законът позволява да се разреши събиране само със следните членове на семейството:

  • съпругът/съпругата. При многобрачие не се разрешава събиране с втора и последваща съпруга, ако в България вече се намира една от съпругите.
  • родителите на всеки един от съпрузите, ако не са в състояние сами да се грижат за себе си поради напредналата си възраст или поради тежко заболяване и затова се налага да живеят в едно домакинство със своите деца;
  • децата, които са под 18 години и нямат сключен брак;
  • децата, които са навършили 18 години и нямат сключен брак, но само ако поради сериозни здравословни причини не са в състояние да осигуряват сами прехраната и издръжката си.
Когато става въпрос за дете под 18 години, което се намира в България без своите родители, защото те са починали или не знае къде се намират, то може да получи разрешение за събиране в България с друг пълнолетен член на семейството, който отговаря за детето по силата на закон или обичай – например: баба, дядо, чичо, леля, по-големи брат или сестра, които са навършили 18 години.

За да се разреши събиране с членове на семейството чужденецът, който е получил статут, трябва да подаде молба до председателя на Агенцията за бежанци, който дава разрешението.

Към молбата трябва да се приложат документи за брака и раждането на децата, ако чужденецът със статут разполага с тях. Ако чужденецът със статут няма тези документи трябва да приложи декларация с имената, рождените дати и местонахождението на членовете на семейството си (държава и адрес), която да завери пред нотариус.

След като се получи разрешение за събиране на семейството, българските власти изпращат служебно тази информация до посолството на България в държавата, където се намират членовете на семейството. Те трябва да отидат до българското посолство, за да им поставят виза в паспортите. Ако членовете на семейството не разполагат с паспорти за пътуване, посолството може да им издаде български пътни документи (пасаван), за да могат да пътуват до България.

Ако членовете на семейството са в неизвестност, чужденецът със статут може да поиска от служителите на Агенцията за бежанците да предприемат действия по тяхното издирване. В този случай Агенцията се обръща към Върховния комисариат за бежанците на ООН и към Българския червен кръст за съдействие и помощ за издирването семейството извън България.

В случай, вместо разрешение бъде получен отказ за събиране на семейството, чужденците имат право да подадат жалба до съда и да поискат отказът да бъде отменен и съдът да разпореди на Агенцията забежанците да даде разрешение за събиране.

Жалбата трябва да бъде подадена до съда в срок от 14 дни от деня, в който е получено решението за отказ срещу подпис.

Жалбата трябва да се подаде до административния съд, който отговаря за района, в който живее чужденецът, който е поискал разрешението. Жалбата се разглежда на две съдебни инстанции – ако решението на първия съд е отрицателно може да подадете последна жалба до Върховния административен съд на България. Решението на Върховния съд е окончателно. За повече информация по този въпрос – виж “Обжалване до съд” и “Правна помощ от адвокат”.