4.1 ПОДАВАНЕ НА МОЛБА ЗА МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА И СТАТУТ

Всеки чужденец може да подаде молба за закрила и статут в България съгласно закона. Това право не зависи от това дали чужденецът е влязъл законно или незаконно в страната, нито дали носи със себе си валиден паспорт или друг документ за самоличност. Притежаването на документ обаче, дори и да е с изтекла валидност може да помогне за по-бързото провеждане на процедурата и решаването на въпроса за предоставянето на закрила и статут.

Молбата за закрила в България може да се подаде от всяко пълнолетно лице, навършило 18 години – мъж или жена, независимо дали са женени или омъжени. Допуска се главата на семейството да подаде една молба за всички членове на семейството – съпруга и деца, дори ако те са пълнолетни, но ако пълнолетната съпруга или дете желаят те могат да подадат и самостоятелна молба и да имат своя собствена процедура. Самостоятелна молба могат да подадат и непълнолетните деца, които са навършили 14 години, независимо дали се придружават от единия или двамата си родители.

Молба може да се подаде и от дете, дори да не е навършило 14 години, когато детето е само и не се придружава от своите родители или от други свои роднини или близки. Тези деца се наричат “непридружени деца” и за тях законът въвежда специални правила и процедури. За повече информация по този въпрос – виж “Непридружени деца”.

Молбата за статут и закрила може да се подаде пред всеки държавен орган в България, но само Агенцията за бежанците може да регистрира официално един чужденец като кандидат за международна закрила, да му издаде временен документ, да го настани в бежански център и да осигури прехрана, медицинска помощ и образование докато се провежда процедурата и се решава въпроса дали ще се предостави закрила в България. Затова, ако молбата за закрила е подадена пред друг държавен орган, а не пред Агенцията за бежанците, този държавен орган е задължен да препрати молбата незабавно – по факс, имейл, служебна поща, куриер или по друг начин – до Агенцията за бежанците заедно с всички документи и книжа, които чужденецът, който кандидатства за закрила притежава и носи у себе си.

Освен пред Агенцията за бежанците молби за закрила се подават най-често на границата пред служителите на Граничната полиция или пред служителите на имиграционната полиция Дирекция “Миграция” в центрове за задържане и депортиране на незаконни имигранти. Причината е, че мнозинството от чужденците, които търсят закрила влизат в България не през определените за това места, без виза или с нередовни документи и поради това биват арестувани от граничните или имиграционните полицаи.

Ако обаче чужденецът не е бил арестуван от полицията или е влязъл и пребивава законно той може да подаде молба директно в някой от бежанските центрове (лагери) на Агенцията за бежанците. Молбата може да бъде писмена или да се заяви устно пред служителите на Агенцията. Агенцията за бежанците има задължение да осигури преводач и да извърши официална регистрация на чужденеца като кандидат за международна закрила в България.