4.6 ЕТАПИ НА ПРОЦЕДУРАТА

Процедурата започва след регистрацията на чужденеца като кандидат за закрила в България, която се прави от служителите на Агенцията за бежанците.

Срокът, в който следва да се проведе процедурата е до 4 месеца от образуването на производството. Председателят на Държавната агенция за бежанците може да продължи срока с още 9 месеца в случай, че са налице сложни фактически или материалноправни въпроси или голям брой чужденци едновременно търсят международна закрила, което затруднява вземането на решение в обичайните законови срокове. За удължаването на срока кандидатът за закрила трябва да бъде уведомен лично или със съобщение с обратна разписка. Максималният срок за произнасяне по молбата за международна закрила е 21 месеца от датата на подаването ѝ.

След реформата на закона от 2016г. молбата за международна закрила на административна фаза се разглежда в едно обединено производство, наречено производство по общия ред.

Ако обаче по време на регистрацията или първоначалното интервю се установят данни, че е налице възможност да бъде ангажирана отговорността на друга държава-членка на ЕС да разгледа молбата за закрила на конкретния чужденец, се пристъпва към провеждане на дъблинска процедура.

От това правило има изключение за кандидатите, които са подали последваща молба след като веднъж вече им е била отказана закрила в България, спрямо които не се провежда дъблинска процедура, а процедура по предварително разглеждане на последваща молба, която по съществото си представлява производство по допустимост.

Възможно е по време на регистрацията или първоначалното интервю да се установят данни за явна неоснователност на молбата за закрила. В такъв случай интервюиращият орган може да разгледа молбата като приложи ускорена процедура. Ускорената процедура е неприложима към следните случаи: 1). непридружените деца 2). чужденци, ползващи се с временна закрила