4.6.2 УСКОРЕНА ПРОЦЕДУРА

В срок от 10 работни дни от регистрацията, интервюистът на Агенцията за бежанците трябва да реши дали молбата на кандидата не е явно неоснователна.

Интервюистът може да приложи ускорена процедура поради явна неоснователност на молбата за закрила, ако:

 • причините кандидатът да иска убежище са съвсем различни от описаните в закона или не се сочат никакви причини за основателно опасение от преследване;
 • твърдените от кандидата факти не съдържат подробно описание на обстоятелствата или лични подробности за изясняване на случая;
 • молбата е явно неправдоподобна, тъй като твърдените от него факти са непоследователни, противоречиви или напълно невероятни;
 • кандидатът се представя с фалшива самоличност или използва неистински, подправен документ или документ с невярно съдържание, за които по време на производството продължава да твърди, че са истински;
 • кандидатът умишлено, в устна или писмена форма, дава невярна или укрива съществена информация относно своя случай;
 • кандидатът умишлено унищожи, повреди или се разпореди с паспорт, друг документ или билет, който има отношение към неговото твърдение, за да се представи под фалшива самоличност или да затрудни разглеждането на молбата;
 • кандидатът не е представил информация, която да позволи да се установи с достатъчна сигурност неговата самоличност или гражданство;
 • кандидатът отказва да изпълни задължението да даде пръстови отпечатъци;
 • кандидатът е влязъл в страната и пребивава по законоустановения ред и в разумен срок от влизането не заяви пред компетентен орган, че иска закрила, освен в случаите, когато закъснението е по независещи от него причини;
 • кандидатът е влязъл в страната не по законоустановения ред и не заяви незабавно пред компетентен орган желанието си да получи закрила, освен ако независещи от него причини са му попречили да направи това;
 • кандидатът идва от сигурна държава по произход;
 • кандидатът, след като е разполагал с достатъчно време и възможности, подава молбата си, за да осуети изпълнението на наложената му принудителна административна мярка “отнемане на правото на пребиваване в Република България”, “връщане” или “експулсиране”.

Ако в срок от 10 работни дни от регистрацията си кандидатът не получи решение за отказ това означава, че молбата ще бъде разгледана подробно в производство по общия ред.

Какво трябва да се направи, ако решението в ускорената процедура е отказ на статут на бежанец и хуманитарен статут?

Кандидатите, получили решение за отказ по бързата процедура, имат право да подадат жалба до съда в срок до 7 дни от получаване на копие от решението срещу подпис и да поискат от съда да отмени решението за отказ и да разпореди на Агенцията за бежанците да разгледа подробно молбата за закрила в редовна процедура.

Срокът не бива да се пропуска, защото тогава отказът става окончателен, процедурата приключва, а кандидатът може да бъде задържан и депортиран обратно в държавата му по произход. За повече информация как да се подаде жалба – виж “Обжалване пред съд”.