4.6.3 ПРОИЗВОДСТВО ПО ОБЩИЯ РЕД

В производството по общия ред молбата за закрила и статут се разглежда подробно и в детайли. В тази процедура се взема решение дали кандидатът ще получи статут в България – и ако отговорът е положителен, какъв точно вид статут да получи – статут на бежанец или хуманитарен статут.

За да направят тази подробна оценка служителите на Агенцията за бежанците могат да назначат интервю с кандидата още един или дори още няколко пъти, за да бъде разпитан по всички въпроси, които ги интересуват и да уточнят някои неясноти или неточности в изявленията му, ако има такива.

На етапа на редовната процедура Агенцията за бежанците трябва да разгледа молбата за закрила и да вземе решение в срок до 4 месеца от преминаването на бежанската процедура в тази фаза. Този срок може да бъде удължен с още 9 месецa, за което кандидатът трябва да бъде писмено уведомен. Решението може да бъде положително – да се даде един от двата вида статут (бежански или хуманитарен) или да се откаже статут. Решението трябва да бъде прочетено на глас от преводач и да се даде на кандидата копие от него срещу подпис.

Ако кандидатът живее извън бежанските лагери може да получи писмо по пощата от Агенцията за бежанците за това, че решението е готово. В този случай кандидатът трябва незабавно да отиде в съответния център на Агенцията, където с него са били провеждани интервюта, за да си получи решението.

Какво трябва да се направи, ако решението в производството по общия ред е отказ на статут на бежанец и хуманитарен статут?
Кандидатите, получили решение за отказ в производството по общия ред, имат право да подадат жалба до съда в срок до 14 дни от получаване на копие от решението срещу подпис и да поискат от съда да отмени отказа и да разпореди на Агенцията за бежанците да предостави статут.

Срокът не бива да се пропуска, защото тогава отказът става окончателен, процедурата приключва, а кандидатът може да бъде задържан и депортиран обратно в държавата му по произход. За повече информация как да се подаде жалба – виж “Обжалване пред съд”.

При получаване на решение за предоставяне на статут процедурата за закрила в България приключва положително, защото молбата се удовлетворява. За повече информация по въпроса – виж “Предоставяне на статут”.