4.8 РЕШЕНИЕ

Молбите за предоставяне на международна закрила се разглеждат от Държавната агенция за бежанците индивидуално, обективно и безпристрастно, като първо се извършва преценка за предоставяне на статут на бежанец. В случай че статут на бежанец не бъде предоставен, се разглежда необходимостта от предоставяне на хуманитарен статут.

Когато решението е готово, кандидатът за закрила, който живее в бежанските лагери ще бъде уведомен за това от служителите на Агенцията за бежанците, които ще го повикат, за да му връчат копие от решението срещу подпис. Важно е при връчването да присъства преводач, който да преведе на кандидата какво се казва в решението и дали се дава статут или статутът се отказва.

Ако кандидатът живее извън бежанските лагери може да получи писмо по пощата от Агенцията за бежанците за това, че решението е готово. В този случай кандидатът трябва незабавно да отиде в съответния център на Агенцията, където с него са били провеждани интервюта, за да си получи решението.

Решенията по съществото на молбата за закрила са два основни вида – предоставяне на статут (бежански или хуманитарен) или отказ на статут.